Skip to main content

Miejski Ośrodk Sportu i Rekreacji w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: www.mosirtorun.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zwracamy uwagę, że pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się sytuacje, w których cel linku zostanie określony nieprecyzyjnie lub nie zostanie poprawnie wprowadzony opis alternatywny dla grafiki. Zapewniamy, że tego typu sytuacje mają charakter incydentalny i są korygowane niezwłocznie po wykryciu. Część plików wideo dostępnych w serwisie może nie być opatrzona napisami / dostępna za pomocą tłumacza języka migowego. W miarę możliwości będziemy ten brak uzupełniać.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-03

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Zgodność ze standardami

Witryna jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5,
 • WCAG 3.0.

Klawisze dostępu (access keys)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. 

Wyłączenia

 • Nagrania wideo w zewnętrznych serwisach nie posiadają napisów,
 • Brak klawiatury ekranowej.

Tekst

Dostępne są funkcjonalności urządzeń mobilnych i przeglądarek – zoom/skalowanie.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Kontrast (minimalny) elementów serwisu jest dostosowany,
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS,
 • Możliwość wstrzymania slidera na stronie głównej poprzez hover myszką lub wskazanie palcem na urządzeniu,
 • Nagłówki i etykiety są opisane,
 • Widoczny fokus.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

JavaScript

Użyte w serwisie skrypty js mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JavaScriptu powoduje pogorszenie estetyki strony oraz wpływa na funkcjonowanie niektórych kluczowych funkcji serwisu.

Oprogramowanie związane z dostępnością

Aby odczytywać treści na stronie można korzystać z listy programów zewnętrznych dostępnych poniżej:

 1. IVONA MiniReader, bezpłatny program  odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software,
 2. JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows,
 3. Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows,
 4. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich,
 5. Darmowe przeglądarki graficzna np. Safari, Edge, Chrome, Firefox, Opera.

Język migowy

Brak dostępności języka migowego.

Oficjalne wytyczne na temat dostępności (strony w języku angielskim)

 1. W3C accessibility guidelines, wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych opublikowane jako rekomendacja W3C, wraz z wyjaśnieniami;
 2. W3C accessibility techniques, omawia techniki, jakie należy stosować w celu spełnienia kolejnych wytycznych;
 3. W3C accessibility checklist, krótka lista.
 4. Test kompatybilności strony pod kątem dostępności: https://wave.webaim.org/report#/mosirtorun.pl

Data publikacji strony

2023-09-05

Data aktualizacji strony

2023-09-05

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji w Toruniu: Emilia Wenda, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 56 622 67 00.